Spajalica > Copula

Art interventions in public space, MMSU Rijeka

Razgovori u Malom salonu //4. 3. i 5. 3. //

Leave a comment


Spajalica se nastavlja na aktualne kulturne prakse vezane uz reaktiviranje javnog i urbanog prostora, a dodatno se bavi nesnalaženjem (pozicioniranjem) čovjeka u socijalno-ekonomskom kretanju svjetskog kapitala. K tome dodajemo i dvojbe vezane uz priželjkivanje bolje budućnosti, kojoj možda vrijedi doskočiti svjesnim preusmjeravanjem želja i potreba pojedinaca.

U okviru ovogodišnje Spajalice pozivamo vas na razgovore u Malom salonu:

4.3. u 18 sati

Vera Beate Lauf, Galerija suvremene umjetnosti Leipzig: U potrazi za javnim prostorima: Urbane transformacije i revizija modernističke arhitekture u umjetnosti

Walter Seidl, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Beč: Rodne Strategije kao sastavni dio zbirke Kontakt Art

5.3. u 18 sati

Sanja Stanić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Split: Trgovački centar – društvena kontekstualizacija potrošačkog prostora

Kristian Kožul & Damir Žižić, autori izložbe Wonderful Things Will Happen – susret s autorima

Više:

Vera Beate Lauf, Galerija suvremene umjetnosti Leipzig: U potrazi za javnim prostorima: Urbane transformacije i revizija modernističke arhitekture u umjetnosti

Današnje transformacije urbanog i društvenog života pokrenute su ekonomskom logikom koja uzdiže kulturu konzumerizma. Muzej suvremene umjetnosti u Leipzigu, gradu čiji krajolik doživljava radikalne promjene još od 1989., istražuje odnos umjetnosti i javnog prostora. Potraga za alternativnim rješenjima, koja se odvija putem izložbi, umjetničkih projekata i podrške stvaranju novih radova, vodi do revizije (socijalističkog) modernističkog naslijeđa u tom gradu. U ovom razgovoru nastojat ćemo analizirati pojedina alternativna rješenja, izviđajući kako refleksijama modernizma možemo iznova stvarati javni prostor.

Walter Seidl, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Beč: Rodne Strategije kao sastavni dio zbirke Kontakt Art

Više od četrdeset godina promišljanja i rasprave o granicama i ograničenjima rodnog identiteta, uključujući i standardizacije i transgresije tjelesnog izgleda i unaprijed zadanih konstrukcija društvenog ponašanja, dovelo je do razvoja raznih umjetničkih tendencija koje se bave rodnim odnosima i načinima na koje te odnose svakodnevno doživljavamo. Kao i u SAD-u, u zapadnoj i istočnoj Europi još od šezdesetih godina 20. stoljeća traje kulturna revolucija koja je uzdrmala i promijenila poimanje rodnih odnosa. Vizualni i performativni umjetnici posebno zadiru u dominirajuću, konzervativnu i restriktivnu stvarnost te na temelju specifičnih pitanja grade vlastitu, umjetničku stvarnost. Mnogi suvremeni umjetnički radovi koji se bave poviješću rodnih odnosa posežu u šesto desetljeće, svjesni njegove važnosti za današnje umjetničke strategije.

Sanja Stanić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet, Split: Trgovački centar – društvena kontekstualizacija potrošačkog prostora

Suvremeni trgovački centar nastaje kao odgovor na društvene promjene, potrošačke i socijalne potrebe poslijeratnog, američkog suburba. Produkt specifičnog potrošačkog društva i potrošačke kulture, postao je globalni fenomen koji uvjetuje homogenizaciju potrošnje i potrošačkog ponašanja. Tajna uspješnosti trgovačkog centra je u potrošnji koja je uklopljena u vrijeme i aktivnosti dokolice, dok se odvija u prostoru ugode, udobnosti i sigurnosti. Radi se o prostoru privida, implozija, simulacija i ambivalencija. Artificijelno okruženje, u kojem se preklapaju arhitektura i dizajn s potrošaštvom, ima materijalne, ali i nematerijalne negativne efekte na pojedinca. U Hrvatskoj su trgovački centri u ekspanziji i još će duže vrijeme biti naša boravišta, ispunjavajući tako svoju ulogu afirmatora konzumerizma kao načina života, međutim, njihova je budućnost izvjesna. U svijetu kratkotrajnosti i brzog zasićenja, dok se govori o sumraku i mrtvim mallovima, postmodernom potrošaču već se nude nove atrakcije postmall svijeta.

◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢ ◣◢

Talks in Mali salon

March 4, at 6 pm

Vera Lauf, the Leipzig Museum of Contemporary Art Leipzig: In the Search for Public Space: Urban Transformations and the Revision of Modernist Architecture in Art

Recent transformations in urban and social life were driven by economic logics in which the rise of a consumer culture came to the fore. The Museum of Contemporary Art in Leipzig (gfzk), located in a city in which radical changes in the urban landscape took place after 1989 – has put a focus on the relationship between art and public space in several projects. Through exhibitions, art projects in the city and by commissioning new art works the search for alternatives to the dominant economic logics lead to a revision of the (socialist) modernist heritage of the city of Leipzig. The talk will analyse the alternatives, which were presented through these projects, and will discuss how a reflection of modernism is able to provide the re-creation of a public space.


Walter Seidl
, Art Collection, Erste Group / Erste Foundation, Vienna: Gender Strategies as a Constituent of the Kontakt Art Collection

More than forty years of reflecting on and discussing the boundaries and restrictions of sexual identity, standardizations and transgressions of physical appearance and mentally preconfigured constructions of social behavior have given rise to a plethora of artistic outputs on the theme of gender relations and its everyday perception. As in the USA, both in Western and Eastern Europe, a cultural revolution has taken place since the sixties that has fundamentally changed gender relations. In particular, visual and performative artists have tried to cut into the dominant, conservative and restrictive reality but also to carve out their own artistic realities on specific issues.
What is at stake in many current artworks that try to link up to the history of gender relations are references to the historically important decade of the 1960s and the lingering relevance for present artistic strategies.

March 5, at 6 pm

Sanja Stanić
, Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Split: Shopping Center – social contextualization of the consumer space

Shopping malls developed as a response to social changes and consumer needs of the American suburbs after the Second World War. This product of the specific consumer society and its culture of spending has grown into a global phenomenon that dictates the homogenization of consumption and consumer behavior. The secret to the success of shopping centers lies in the consumption that is incorporated in leisure activities, consumption that takes place in spaces of comfort and security. However, these are the spaces of illusions, implosions, simulations and ambivalence. Artificial surroundings, which join architecture and design with consumption, produce negative effects on individual, both in material and spiritual sense. Shopping centers in Croatia are still in expansion. They will continue to be our habitats for a long time, playing their role of incorporators of consumerist way of life. However, their future is predictable and known. In this world of ephemeral joys, fast satiation and “fading malls”, postmodern consumers have already been offered new attractions of a “post-mall” world. 

Meeting with the authors in Mali salon at 7 pm
Kristian Kožul & Damir Žižić, authors of  the Wonderful Things Will Happen exhibition


EU“With the support of the Culture Programme of the European Union”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s